De algemene voorwaarden van Camping Le Paradis

 

Contactgegevens van de Dienstverlener 

SAS CAMPING LE PARADIS, Handelsregister Périgueux 384986386

La Rebeyrolle

F-24290 SAINT LEON SUR VEZERE

Tel.: +33(0)553507264 E-mail: contact@le-paradis.com     Website: www.le-paradis.com

 

DEFINITIES:

BESTELLING of RESERVERING / BOEKING of HUREN: aankoop van Diensten.

DIENSTEN: seizoensgebonden verhuur van accommodatie of kale ‘kampeer’ staanplaats.

ACCOMMODATIE: Canadese tent, Lodge, cottage confort, cottage life, cottage confort plus, cottage privilège, cottage belle vue, cottage premium Taos en de huizen

 

 

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verhuur van accommodaties of kale staanplaatsen op het terrein van camping Le Paradis, geëxploiteerd door mevrouw en de heer KUSTERS, aan niet-professionele klanten (“de Klanten” of “de Klant”), op haar website www.le-paradis.com of per telefoon, post of via de elektronische weg (e-mails), of op een plaats waar de Dienstverlener de Diensten aanbiedt.

De belangrijkste kenmerken van de Diensten worden gepresenteerd op de website www.le-paradis.com of op schriftelijke dragers – op papier of elektronisch – in geval van reservering via een ander middel dan een bestelling op afstand.

De Klant is gehouden hiermee bekend te zijn alvorens een bestelling te plaatsen. De keuze en aankoop van een Dienst is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden van de Dienstverlener, en met name die van toepassing zijn op de andere verkoopkanalen voor Diensten.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment op de website worden geraadpleegd en hebben, in voorkomend geval, voorrang op alle eerdere versies of op elk ander contractueel document. De voor de Klant van toepassing zijnde versie, is de versie die te raadplegen is via de website of de versie die de Dienstverlener vermeldt op de datum waarop de Klant de Bestelling plaatst.

Behoudens tegenbewijs vormen de in het computersysteem van de Dienstverlener geregistreerde gegevens het bewijs van alle met de Klant gesloten transacties.

Onder de voorwaarden bepaald door de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Europese Verordening Gegevensbescherming, beschikt de Klant op elk moment over het recht van toegang tot, rectificatie van en verzet met betrekking tot al zijn persoonsgegevens, indien de verwerking niet essentieel is voor de uitvoering van de bestelling en het verblijf en de opvolging daarvan. Dit recht kan hij doen gelden door een brief te schrijven met een kopie van zijn identiteitsbewijs aan Camping Le Paradis, La Rebeyrolle, F-24290 SAINT LEON SUR VEZERE of per e-mail naar contact@le-paradis.com.

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en ze te aanvaarden door het daartoe voorziene vakje aan te vinken voorafgaand aan de uitvoering van de online Bestelprocedure, alsook door het aanvinken van de algemene gebruiksvoorwaarden op de website www.le-paradis.com of, in geval van een reservering buiten internet, via alle andere passende middelen.

 

 

ARTIKEL 2 – RESERVERING

De Klant selecteert de Diensten die hij wenst te bestellen op de website of raadpleegt de informatie in een door de Dienstverlener toegezonden document.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van de Bestelling te verifiëren en de Dienstverlener onmiddellijk in kennis te stellen van eventuele onjuistheden. De Bestelling wordt pas als definitief beschouwd zodra de aanbetaling is betaald en de bevestiging van de aanvaarding van de Bestelling door de Dienstverlener per e-mail of per post naar de Klant is gestuurd, of door ondertekening van het contract in het geval van een rechtstreekse reservering op de locatie waar de Dienstverlener de Diensten aanbiedt.

Bij de reservering wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de Klant en de beschikbaarheid van het verhuurde op de camping.

Overeenkomstig artikel L.221-28 van het Franse Wetboek van Consumentenrecht kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten betreffende accommodatiediensten, die op een bepaalde datum of binnen een bepaalde termijn dienen te worden verstrekt.

Elke bestelling geplaatst op de website www.le-paradis.com vormt de totstandkoming van een op afstand gesloten contract tussen de Klant en de Dienstverlener.

Alle Bestellingen zijn op naam en kunnen in geen geval worden overgedragen.

 

 

ARTIKEL 3 – TARIEVEN

De door de Dienstverlener aangeboden Diensten worden verleend tegen de tarieven die gelden op de website www.le-paradis.com, of op andere informatiedragers van de Dienstverlener op het moment dat de Klant een bestelling plaatst. De prijzen zijn uitgedrukt in euro, exclusief btw en andere heffingen. Betreffende prijzen zijn aan wijzigingen onderhevig. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de tarieven te allen tijde te wijzigen. Het verblijf wordt aangerekend op basis van de tarieven die gelden op de dag van de reservering, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Het is raadzaam het geldende tarief te controleren door rechtstreeks contact op te nemen met de Dienstverlener.

Bij de prijsbepaling is rekening gehouden met eventuele kortingen die door de Dienstverlener op de website www.le-paradis.com of via andere informatiedragers of communicatiemedia worden verleend.

Deze tarieven zijn vast en kunnen niet worden herzien tijdens hun geldigheidsduur, zoals vermeld op de website www.le-paradis.com, in de e-mail of in het schriftelijk aanbod gericht aan de Klant. Na het verstrijken van deze geldigheidsduur vervalt het aanbod en is de Dienstverlener niet langer aan de prijzen gebonden.

“Elke latere wijziging van het toepasselijke btw-tarief die zich voordoet tussen het moment waarop de tarieven zijn vastgesteld en de facturering van het verblijf, zal leiden tot een dienovereenkomstige wijziging van de prijs inclusief btw, die de Klant zonder voorbehoud aanvaardt.”

Aanbiedingen en promoties zijn niet met terugwerkende kracht geldig en kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.

Voorwaarden voor het huren van een accommodatie

 • Van eind juni tot eind augustus zijn de aankomst-/vertrekdagen voor de verhuur op woensdag en zaterdag met een minimum van 3 nachten.

 

 • Voor andere periodes zijn er geen vaste aankomst- en vertrekdagen, maar is een minimum van 2 nachten vereist.

 

3.1. Toeristenbelasting

De toeristenbelasting, die voor rekening van de gemeente wordt geïnd, is niet in de tarieven inbegrepen. Het bedrag is per persoon en per dag en is als volgt vastgesteld:

+ € 0,50 per overnachting en per persoon vanaf 18 jaar.

 

3.2. Bijdragen aan het milieu

Er is een bijdrage voor milieubewustzijn ingesteld om projecten uit te voeren die verband houden met onze milieuaanpak. Het bedrag is als volgt vastgesteld:

+ € 0,20 per overnachting en per persoon vanaf 3 jaar

 

 

ARTIKEL 4 – BETALINGSVOORWAARDEN

4.1. Aanbetaling

Aanbetalingen of voorschotten zijn vooraf betaalde bedragen. Ze zijn een aanbetaling op de door de Klant verschuldigde totale prijs.

Een aanbetaling wordt gevraagd:

Voor accommodatie en kale staanplaatsen: 25% van het totaalbedrag van het verblijf. Deze aanbetaling dient te worden voldaan bij ontvangst van het reserveringsformulier en wordt ingehouden op het totaalbedrag van de bestelling.

Er wordt op gewezen dat door toepassing van de bepalingen van artikel L221-28 en volgende van het Franse  Wetboek van Consumentenrecht, geen van de door Le Paradis aangeboden diensten onderworpen is aan het herroepingsrecht (behalve in de gevallen voorzien in artikel 6.3 van deze algemene voorwaarden).

Hierdoor zal elke annulering door de Klant na reservering en voor vertrek aanleiding geven tot een terugbetaling als volgt:

100% van het betaalde bedrag, indien de annulering meer dan 45 dagen vóór aanvang van het verblijf wordt gedaan

50% van het betaalde bedrag, indien de annulering tussen 30 en 45 dagen vóór aanvang van het verblijf wordt gedaan

Geen terugbetaling, indien de annulering minder dan 30 dagen vóór aanvang van het verblijf wordt gedaan of indien de Klant niet komt opdagen.

 

4.2. Betaling

De door de Klant verrichte betalingen worden pas als definitief beschouwd wanneer de Dienstverlener de openstaande bedragen volledig heeft ontvangen.

Laattijdige betaling heeft tot gevolg dat alle door de Klant verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar worden, onverminderd enige andere rechtsvordering die de Dienstverlener in dit verband tegen de Klant kan instellen.

 

4.3. Niet-naleving van de betalingsvoorwaarden

Bovendien behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om, in geval van niet-naleving van de hierboven vermelde betalingsvoorwaarden, de levering van de door de Klant bestelde Diensten op te schorten of te annuleren en/of de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten nadat een aanmaning zonder gevolg is gebleven.

 

 

ARTIKEL 5 – VERLENING VAN DIENSTEN

5.1. Verlening en gebruik van diensten

De gereserveerde kale staanplaats staat ter beschikking van de Klant vanaf 13.00 uur op de overeengekomen dag van aankomst tot 12.00 uur op de dag van vertrek.

De gereserveerde accommodatie staat ter beschikking van de Klant vanaf 15.00 uur op de overeengekomen dag van aankomst tot 10.00 uur op de dag van vertrek.

5.2. Saldo

Het saldo van het verblijf in een accommodatie moet volledig 30 dagen vóór de datum van aankomst worden betaald (op straffe van annulering van betreffende accommodatie).

Het saldo van het verblijf (kale staanplaats) moet volledig worden betaald op de dag van aankomst.

De accommodaties en kale staanplaatsen worden ter beschikking gesteld voor een tijdens de verhuur bepaald aantal bewoners en kunnen in geen geval bezet worden door meer personen.

 

5.3. Borg

De accommodaties en kale staanplaatsen worden in dezelfde staat van netheid achtergelaten als bij de oplevering. Indien dit niet het geval is dan zal de huurder een forfaitair bedrag moeten betalen voor de schoonmaak.

Eventuele schade aan de accommodatie of toebehoren zal onmiddellijk worden gerepareerd op kosten van de huurder. De inventaris dient aan het einde van de huurperiode exact dezelfde te zijn als aan het begin van de huurperiode.

Voor het huren van een accommodatie geldt een borgsom van:

€ 90 voor de cottages confort, confort plus, cottage life, lodge explorer en de Canadese tent

€ 130 voor de cottages privilèges, cottage belle vue, cottage premium Taos en de huizen

De Klant is vereist deze borg te betalen op de dag van de overhandiging van de sleutels en deze borg wordt hem teruggegeven op de dag van het einde van de huurperiode, na aftrek van eventuele reparatiekosten.

Deze borg vormt geen beperking van de aansprakelijkheid.

 

 

ARTIKEL 6 – VERTRAGING, ONDERBREKING OF ANNULERING VAN HET VERBLIJF DOOR DE KLANT

Er wordt geen korting verleend in geval van een verlate aankomst, vervroegd vertrek of wijziging van het aantal personen (voor zowel het geheel als een gedeelte van het geplande verblijf).

6.1. Wijziging en onderbreking

In geval van wijziging van data of het aantal personen zal de Dienstverlener zich inspannen om zoveel mogelijk verzoeken tot wijziging van de datum binnen de limiet van de beschikbaarheid te accepteren, onverminderd eventuele extra kosten; dit betreft in alle gevallen louter een inspanningsverplichting, daar de Dienstverlener niet de beschikbaarheid van een staanplaats of accommodatie, of een andere datum kan garanderen; in deze gevallen kan een prijstoeslag worden gevraagd.

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor de staanplaats en/of accommodatie op de Camping door te verhuren zonder tot enige terugbetaling of schadevergoeding gehouden te zijn.

De Dienstverlener houdt een gereserveerde staanplaats en/of accommodatie op de Camping bezet gedurende 24 uur vanaf de voorziene aankomstdatum. Na deze periode zal de Dienstverlener er naar eigen goeddunken over beschikken, de borgsom wordt in dit geval niet terugbetaald.

In geval van vertraging dient de Klant de Dienstverlener te informeren.

Elk verzoek tot verkorting van de duur van het verblijf zal door de Dienstverlener beschouwd worden als een gedeeltelijke annulering, waarvan de gevolgen geregeld worden in artikel 6.2.

Voortijdig vertrek geeft geen aanleiding tot enige terugbetaling door de Dienstverlener.

 

6.2. Annulering

De Sérénité-optie is niet verplicht; zij garandeert de terugbetaling van de bedragen die aan de camping overgemaakt.

 

6.2.1. Zonder de ‘Sérénité’-optie

In geval van annulering zonder dat de Klant gebruikmaakt van de ‘Sérénité’-optie bij Reservering en na aanvaarding van de Dienstverlener binnen minder dan 30 dagen voor de voorziene datum van de gereserveerde Huuraccommodatie zullen – om welke reden dan ook buiten overmacht – het voorschot en het saldo gestort bij Reservering, zoals gedefinieerd in artikel 4 – BETALINGSVOORWAARDEN van de deze Algemene Verkoopvoorwaarden van rechtswege verworven worden door de Camping, bij wijze van schadevergoeding, en zal dit geen aanleiding geven tot om het even welke terugbetaling.

 

 

 

 

 

 

6.3. ‘Sérénité’-optie

De ‘Sérénité’-optie is niet met terugwerkende kracht en kan alleen op het moment van de reservering worden gekozen.

Op het moment van de reservering is het mogelijk om in te schrijven op de ‘Sérénité’-optie om te profiteren van flexibele voorwaarden voor de wijziging en/of annulering van het verblijf. Elke wijziging of annulering van een reservering moet schriftelijk en per e-mail aan de Camping worden doorgegeven. In alle gevallen van annulering worden de termijnen berekend vanaf de datum van de ontvangst van het bericht over de annulering. Dit aanbod vervangt niet de andere Algemene Verkoopvoorwaarden die het enkel aanvult in geval van annulering of wijziging van het verblijf.

Indien u de ‘Sérénité’-optie heeft onderschreven, is geen bewijs voor de annulering vereist.

Het tarief is als volgt:

€ 2,50 per nacht voor een kale staanplaats

€ 5,00 per nacht voor een huuraccommodatie

Een onderbroken of verkort verblijf (verlate aankomst, vervroegd vertrek) door toedoen van de Klant geeft geen recht op terugbetaling.

Alles over onze annuleringsvoorwaarden

 

6.3.1. Voorwaarden voor wijziging van het verblijf

Tot 14 dagen vóór aankomst kan het verblijf kosteloos worden gewijzigd indien dit binnen de er op volgende 12 maanden plaatsvindt.

 • De datum van het verblijf kan worden uitgesteld tot een nieuwe datum
 • Elk prijsverschil op het ogenblik van de wijziging tussen het vorige en het nieuwe verblijf komt voor rekening van de Klant. Als het nieuwe verblijf goedkoper blijkt te zijn dan het vorige, zal het verschil niet worden terugbetaald
 • Het verblijf kan vanaf 13 dagen vóór aankomst en voor elk aangevangen verblijf niet meer gewijzigd worden

 

6.3.2. Voorwaarden voor terugbetaling van het verblijf

 • Tot 30 dagen vóór aankomst kan het verblijf zonder kosten worden geannuleerd en worden de betreffende bedragen volledig terugbetaald
 • Vanaf 29 dagen tot 14 dagen vóór aankomst kan het verblijf geannuleerd worden tegen een vast annuleringsbedrag van 70 euro.

Alleen de op het moment van de annuleringsaanvraag vastgelegde bedragen worden terugbetaald, verminderd met een vast annuleringsbedrag van 70 euro.

Vanaf 13 dagen vóór aankomst en voor elk aangevangen verblijf, is er geen terugbetaling meer mogelijk.

 

 

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

7.1. Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering

De Klant die op een staanplaats of in een accommodatie verblijft, is verplicht om een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Een verzekeringsbewijs kan aan de Klant worden gevraagd voorafgaand aan de aanvang van de dienstverlening.

 

7.2. Huisdieren

Huisdieren zijn toegestaan en vallen onder de verantwoordelijkheid van hun eigenaar; er geldt een vast tarief voor hun verblijf aan te vragen bij de Dienstverlener en te betalen op het moment van de reservering. Ze dienen getatoeëerd en ingeënt te zijn en te worden aangelijnd. Het vaccinatiebewijs is verplicht en dient up-to-date zijn.

Huisdieren zijn toegestaan volgens het door de Dienstverlener te vermelden vaste tarief te betalen op het moment van reservering of ter plaatse bij aankomst van de Klant.

Ze zijn toegestaan in de stacaravans, behalve in de Cottage Life (bestemd voor gasten met een beperkte mobiliteit).

 

7.3. Bezoekers

Bezoekers zijn toegestaan onder de verantwoordelijkheid van hun gastheer/-vrouw, na aanmelding bij de receptie en betaling van een vergoeding van € 4,00 per dag per bezoeker.

 

7.4. Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement hangt op bij de ingang van het etablissement en bij de receptie. De Klant is verplicht er nota van te nemen en het te respecteren. Het is tevens op verzoek verkrijgbaar.

 

 

ARTIKEL 8 – VERPLICHTINGEN VAN DE DIENSTVERLENER – GARANTIE

Bij de reservering wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de Klant, volgens beschikbaarheid van de Camping.

De Dienstverlener garandeert de Klant, overeenkomstig de wettelijke bepalingen en zonder bijkomende betaling, tegen elk gebrek aan overeenstemming of latent gebrek dat voortvloeit uit een gebrek in het ontwerp of de uitvoering van de bestelde Diensten.

Om zijn rechten te doen gelden, dient de Klant binnen een termijn van maximaal 7 dagen vanaf de levering van de Diensten de Dienstverlener schriftelijk in kennis te stellen van het bestaan van eventuele gebreken of gebrek aan overeenstemming.

De Dienstverlener zal de als gebrekkig beschouwde Diensten zo snel mogelijk terugbetalen of laten herstellen (voor zover mogelijk) en niet later dan 15 dagen na de ontdekking van het gebrek of de onvolkomenheid door de Dienstverlener. De terugbetaling zal geschieden door overschrijving op de bankrekening van de Klant.

De garantie van de Dienstverlener is beperkt tot terugbetaling van de daadwerkelijk door de Klant betaalde Diensten. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk of in gebreke worden gesteld voor vertragingen of niet-uitvoering die het gevolg zijn van een geval van overmacht dat door de Franse rechtspraak algemeen wordt erkend.

De via de website www.le-paradis.com van de Dienstverlener aangeboden Diensten zijn in overeenstemming met de in Frankrijk geldende regelgeving.

 

 

ARTIKEL 9 – HERROEPINGSRECHT

Overeenkomstig artikel L.221-28 van het Franse Wetboek van Consumentenrecht kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten betreffende accommodatiediensten, die op een bepaalde datum of binnen een bepaalde termijn dienen te worden verstrekt.

 

 

ARTIKEL 10 – BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Dienstverlener, die deze Algemene Voorwaarden heeft opgesteld, verwerkt persoonsgegevens op basis van een wettelijke grondslag:

– Of vanwege het rechtmatige belang dat de Dienstverlener beoogt bij het nastreven van de volgende doeleinden:

 • De prospectie
 • Het beheer van de relatie met klanten en prospecten
 • De organisatie, registratie en uitnodiging voor evenementen door de Dienstverlener
 • De verwerking, uitvoering, prospectie, productie, het beheer, de follow-up van aanvragen en het aanleggen van klantendossiers
 • Het opstellen van akten voor rekening van zijn Klanten

– Of door de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen indien hij een verwerking uitvoert met als doeleinde:

 • Het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de bestrijding van corruptie
 • Facturatie
 • Boekhouding

De Dienstverlener bewaart de gegevens enkel zolang dat nodig is voor de activiteiten waarvoor ze zijn verzameld en met inachtneming van de geldende regelgeving.

In dit verband worden de klantgegevens bewaard voor de duur van de contractuele relatie plus 3 jaar met het oog op promotie en klantenwerving, onverminderd bewaarverplichtingen of verjaringstermijnen.

Wat de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme betreft, worden de gegevens 5 jaar na het einde van de relatie met de Dienstverlener bewaard. Voor boekhoudkundige doeleinden worden zij bewaard gedurende 10 jaar te rekenen vanaf het einde van het boekjaar.

De prospectgegevens worden gedurende 3 jaar bewaard indien geen deelname aan of inschrijving voor evenementen van de Dienstverlener heeft plaatsgevonden.

De verwerkte gegevens kunnen worden gebruikt door de hiertoe gemachtigde personen van de Dienstverlener.

Onder de voorwaarden van de Franse wet en de Europese verordening inzake gegevensbescherming hebben natuurlijke personen recht op toegang, rectificatie, opvraging, verzoek tot beperking, overdraagbaarheid en verwijdering van de gegevens die op hen betrekking hebben.

De bij de uitgevoerde verwerkingen betrokkenen hebben ook het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens waarvoor als rechtsgrondslag het legitieme belang van de Dienstverlener geldt, evenals het recht om bezwaar te maken tegen commerciële prospectie.

Zij hebben tevens het recht algemene en bijzondere richtlijnen uit te vaardigen waarin wordt bepaald op welke wijze zij na hun overlijden de hierboven genoemde rechten wensen uit te oefenen

 • Dit kan per e-mail op het volgende adres: contact@le-paradis.com
 • Of per post op het volgende adres: Sas Camping Le Paradis, La Rebeyrolle, F-24290 ST LEON SUR VEZERE vergezeld van een kopie van een ondertekend identiteitsbewijs.

De betrokken personen hebben het recht een klacht in te dienen bij de CNIL (de Franse autoriteit voor gegevensbescherming).

 

 

ARTIKEL 11 – INTELLECTUELE EIGENDOM

De inhoud van de website www.le-paradis.fr is eigendom van de Dienstverlener en zijn partners en wordt beschermd door de Franse en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Elke reproductie, verspreiding, elk volledig of gedeeltelijk gebruik van deze inhoud is strikt verboden en kan als nabootsing strafbaar worden gesteld.

Bovendien behoudt de Dienstverlener de eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten op foto’s, presentaties, onderzoeken, tekeningen, modellen, prototypes, enz. die verricht of gemaakt zijn (zelfs op verzoek van de Klant) met het oog op het verlenen van de Diensten aan de Klant. De Klant is derhalve verboden deze onderzoeken, tekeningen, modellen, prototypes enz. te reproduceren of te exploiteren zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Dienstverlener, die dit tegen een financiële vergoeding kan bedingen.

Hetzelfde geldt voor namen, logo’s of, in ruimere zin, elke grafische voorstelling of tekst die eigendom is van de Dienstverlener of die door de Dienstverlener wordt gebruikt en verspreid.

 

 

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT – TAAL

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende operaties worden beheerst door en zijn onderworpen aan het Franse recht.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in het Frans. Ingeval zij in een of meer andere talen zijn vertaald, kan bij geschillen alleen de Franse tekst als rechtsgeldig worden beschouwd.

 

 

ARTIKEL 13 – GESCHILLEN

Alle geschillen waartoe de koop- en verkooptransacties overeengekomen door toepassing van deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, betreffende hun geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging/opzegging, gevolgen en opvolging, en die niet opgelost konden worden tussen de Dienstverlener en de Klant, zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken volgens de voorwaarden van het gemene recht.

De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat hij bij een eventueel geschil in elk geval een beroep kan doen op een vormelijke bemiddelingsprocedure of een andere alternatieve wijze voor geschillenbeslechting.

In het bijzonder kan hij zich kosteloos wenden tot de volgende Consumentenombudsman: CM2C

 

 

ARTIKEL 14 – PRECONTRACTUELE INFORMATIE – AANVAARDING DOOR DE KLANT

De Klant erkent voorafgaand aan het plaatsen van zijn Bestelling op leesbare en begrijpelijke wijze op de hoogte te zijn gebracht van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en van alle informatie en gegevens bedoeld in de artikelen L 111-1 tot en met L 111-7 van het Franse Wetboek van Consumentenrecht, naast de informatie die vereist is op grond van het Frans arrest van 22 oktober 2008 betreffende de voorafgaande informatie aan de consument over de kenmerken van verhuur in het ‘hotelwezen in de open lucht’ (waaronder campings) en met name over:

 • De essentiële kenmerken van de diensten, rekening houdend met het gebruikte communicatiemedium en de betreffende Diensten
 • De prijs van de Diensten en aanverwante kosten
 • Informatie over de identiteit van de Dienstverlener, zijn post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en zijn activiteiten, voor zover die niet uit de context blijken
 • Informatie betreffende wettelijke en contractuele garanties en de wijze van uitvoering daarvan; de functionaliteiten van digitale inhoud en, waar van toepassing, de interoperabiliteit daarvan
 • De mogelijkheid om in geval van een geschil een beroep te doen op een conventionele bemiddeling
 • Informatie over en voorwaarden voor de beëindiging en andere belangrijke contractuele voorwaarden.

Het feit dat een natuurlijke persoon (of rechtspersoon) een bestelling plaatst op de website www.le-paradis.fr impliceert de volledige naleving en aanvaarding van de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden, hetgeen uitdrukkelijk wordt erkend door de Klant, die er met name van afziet zich te beroepen op enig tegenstrijdig document, dat niet afdwingbaar zal zijn tegenover de Dienstverlener.