Home » Algemene voorwaarden

Lees de algemene voorwaarden van Camping Le Paradis

Contactgegevens van de dienstverlener :

SAS CAMPING LE PARADIS, RCS Périgueux 384986386
La Rebeyrolle
24290 SAINT LEON SUR VEZERE
Tél. : 0553507264
Mail : contact@le-paradis.com
Website : www.le-paradis.com

DEFINITIES :

BESTELLING of RESERVERING of VERHUUR: aankoop van diensten.
DIENSTEN: seizoensverhuur van accommodatie of “toeristische” kale standplaatsen.
ACCOMMODATIE : Canadese tent, Lodge, cottage confort, cottage life, cottage confort plus, cottage privilège, cottage belle vue, cottage premium Taos, Maisons

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn, zonder beperking of voorbehoud, van toepassing op elke verhuur van accommodaties of kale staanplaatsen op camping Le Paradis, uitgebaat door Mevrouw en de Heer KUSTERS, aan niet-professionele klanten (“Klanten” of “de Klant”), op haar website www.le-paradis.com of per telefoon, post of elektronische post (e-mails), of op een plaats waar de Dienstverlener de Diensten aanbiedt.

De belangrijkste kenmerken van de Diensten worden gepresenteerd op de website www.le-paradis.com of op een schriftelijk medium – op papier of elektronisch – in het geval van boekingen die op een andere manier dan via een bestelling op afstand worden gedaan.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om deze algemene voorwaarden te lezen voordat hij/zij een bestelling plaatst. De keuze en aankoop van een Dienst is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden van de Dienstverlener, in het bijzonder de voorwaarden die van toepassing zijn op andere marketingkanalen voor de Diensten.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn te allen tijde toegankelijk op de Website en prevaleren, indien van toepassing, boven elke andere versie of elk ander contractueel document. De versie die van toepassing is op de Klant is de versie die van kracht is op de Website of gecommuniceerd is door de Dienstverlener op de datum waarop de Bestelling is geplaatst door de Klant.

Bij gebrek aan bewijs van het tegendeel vormen de in het computersysteem van de Dienstverlener opgeslagen gegevens het bewijs van alle met de Klant aangegane transacties.

Onder de voorwaarden bepaald door de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Europese Verordening Bescherming Persoonsgegevens, heeft de Klant het recht op toegang, rectificatie en, indien de verwerking niet essentieel is voor de uitvoering van de bestelling en het verblijf en de gevolgen daarvan, het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen al zijn/haar persoonlijke gegevens door te schrijven naar Camping Le Paradis La Rebeyrolle 24290 SAINT LEON SUR VEZERE, of per e-mail naar contact@le-paradis.com, met bewijs van zijn/haar identiteit.

De Klant verklaart dat hij/zij deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en begrepen.

ARTIKEL 2 – VOORBEHOUDEN

De Klant selecteert op de Website of vult een document in dat door de Dienstverlener wordt verstuurd, de diensten die hij/zij wenst te bestellen.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van de Bestelling te controleren en de Dienstverlener onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele fouten. De Bestelling wordt pas als definitief beschouwd als de aanbetaling is betaald en de bevestiging van aanvaarding van de Bestelling door de Dienstverlener naar de Klant is gestuurd per e-mail of post, of door ondertekening van het contract in het geval van een reservering die rechtstreeks is gemaakt op de locatie waar de Dienstverlener de Diensten op de markt brengt.

Bij de reservering wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de klant en de beschikbaarheid van de camping.

Krachtens artikel L.221-28 van de Franse consumentenwet kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor contracten voor de levering van accommodatiediensten die op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode moeten worden geleverd.

Elke Bestelling op de website www.le-paradis.com vormt de vorming van een overeenkomst op afstand tussen de Klant en de Dienstverlener.

Alle Bestellingen zijn persoonlijk en kunnen in geen geval worden overgedragen.

ARTIKEL 3 – PRIJZEN

De Diensten die door de Dienstverlener worden aangeboden, worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de website www.le-paradis.com, of op elk ander informatiemedium van de Dienstverlener, op het moment dat de Klant de bestelling plaatst. De prijzen worden uitgedrukt in euro’s, exclusief BTW en inclusief BTW. Deze prijzen kunnen worden gewijzigd. De camping behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. Verblijven worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op de dag van de reservering, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wij raden u aan het geldende tarief te controleren door rechtstreeks contact op te nemen met de camping.

De tarieven houden rekening met eventuele kortingen die door de Aanbieder worden aangeboden op de website www.le-paradis.com of in enig ander informatie- of communicatiemedium.

Deze tarieven zijn vast en niet herzienbaar gedurende de geldigheidsperiode, zoals aangegeven op de website www.le-paradis.com, in de e-mail of in het schriftelijke voorstel dat naar de Klant is gestuurd. Na deze geldigheidsperiode is het aanbod nietig en is de Dienstverlener niet langer gebonden aan de prijzen.

“Elke latere wijziging van het toepasselijke btw-tarief tussen het moment waarop de tarieven werden bepaald en het moment waarop het verblijf werd gefactureerd, zal leiden tot een overeenkomstige wijziging van de prijs inclusief btw, die de Klant zonder voorbehoud aanvaardt.

Aanbiedingen en promoties hebben geen terugwerkende kracht en kunnen niet worden gecombineerd.

Huurvoorwaarden accommodatie

 • Van eind juni tot eind augustus zijn de aankomst- en vertrekdagen voor verhuur woensdag en zaterdag met een minimum van 3 nachten.
 • Voor andere periodes zijn er geen vaste aankomst- en vertrekdagen, maar is een minimum van 2 nachten vereist.

3.1 Toeristenbelasting

La taxe de séjour, collectée pour le compte de la collectivité, n’est pas incluse dans les tarifs. Son montant est déterminé par personne et par jour comme suit :

+ 0,50€ par nuit et par personne à partir de 18 ans.

3.2. Contribution Eco-sensibilisation

Om onze milieuprojecten te voltooien, is een milieubewustzijnsbijdrage geïntroduceerd. Het bedrag wordt als volgt bepaald

 • 0,20€ per nacht en per persoon ouder dan 3 jaar.

ARTIKEL 4 – BETALINGSVOORWAARDEN

4.1. Aanbetaling

Vooruitbetaalde bedragen zijn deposito’s. Ze vormen een voorschot op de totale prijs die de Klant verschuldigd is.

Het volgende is vereist:

Voor accommodatie en kale staanplaatsen: 25% van de totale verblijfskosten. Dit voorschot moet worden betaald bij ontvangst van het reserveringsformulier en zal worden afgetrokken van het totaalbedrag van de bestelling.

Opgemerkt dient te worden dat, overeenkomstig de bepalingen van artikel L221-28 en volgende van de Franse consumentenwetgeving, geen van de door Le Paradis aangeboden diensten onderworpen is aan het herroepingsrecht (behalve in de gevallen zoals bepaald in artikel 6.3 van deze algemene voorwaarden).

Bijgevolg zal elke annulering door de klant na de reservering en voor het vertrek resulteren in een terugbetaling als volgt:

100% van het betaalde bedrag als de annulering meer dan 45 dagen voor het begin van het verblijf plaatsvindt

50% van het betaalde bedrag als de annulering tussen 30 en 45 dagen voor het begin van het verblijf plaatsvindt.

Geen restitutie als de annulering minder dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf plaatsvindt of als de klant niet komt opdagen.

4.2. Betaling

Betalingen door Opdrachtgever worden pas als definitief beschouwd als de verschuldigde bedragen door Dienstverlener zijn ontvangen.

Niet tijdige betaling leidt tot onmiddellijke opeisbaarheid van alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen, onverminderd enige andere actie die Dienstverlener in dit verband tegen Opdrachtgever kan ondernemen.

4.3. Niet-naleving van betalingsvoorwaarden

Bovendien behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om, in geval van niet-naleving van de hierboven vermelde betalingsvoorwaarden, de levering van de door de Klant bestelde Diensten op te schorten of te annuleren en/of de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten nadat een herinnering zonder gevolg is gebleven.

ARTIKEL 5 – LEVERING VAN DIENSTEN

5.1. Levering en gebruik van diensten

De gereserveerde staanplaats staat de klant ter beschikking vanaf 13.00 uur op de afgesproken dag van aankomst tot 12.00 uur op de dag van vertrek.

De gereserveerde accommodatie staat de klant ter beschikking vanaf 15.00 uur op de overeengekomen dag van aankomst tot 10.00 uur op de dag van vertrek.

5.2. Saldo

Het saldo van het verblijf in de accommodatie moet 30 dagen voor de aankomstdatum volledig zijn betaald (anders wordt de huur geannuleerd).

Het saldo van het verblijf (kale standplaatsen) moet volledig betaald worden op de dag van aankomst.

De accommodatie en de staanplaatsen zijn bestemd voor een bepaald aantal personen op het moment van de verhuur en mogen in geen geval door een groter aantal personen bezet worden.

5.3. Statiegeld

Accommodatie en kale staanplaatsen moeten in dezelfde staat van netheid worden teruggebracht als bij oplevering. Indien dit niet het geval is, moet de huurder een forfaitair bedrag betalen voor de schoonmaak.

Eventuele schade aan de accommodatie of accessoires wordt onmiddellijk hersteld op kosten van de huurder. De inventaris aan het einde van de huurperiode moet precies dezelfde zijn als aan het begin.

Een waarborg van :

90 € voor cottages comfort, comfort plus, cottage life, lodge explorer en Canadese tent

130 voor Privilege Cottages, Cottage Belle Vue, Taos Premium Cottage en Huizen.

Deze borg wordt van de klant gevraagd op de dag dat de sleutels worden overhandigd en wordt terugbetaald op de dag dat de huurperiode eindigt, na aftrek van eventuele kosten voor het herstellen van de woning.

Deze borg vormt geen aansprakelijkheidslimiet.

ARTIKEL 6 – VERTRAGING, ONDERBREKING OF ANNULERING VAN HET VERBLIJF DOOR DE KLANT

Er wordt geen korting verleend voor verlate aankomsten, vervroegd vertrek of wijzigingen in het aantal personen (voor het gehele of een deel van het geplande verblijf).

6.1. Wijziging en onderbreking

In het geval van een verandering van data of aantal personen, zal de Aanbieder alles in het werk stellen om verzoeken voor een verandering van datum te accepteren binnen de grenzen van beschikbaarheid, zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt; in alle gevallen is dit slechts een inspanningsverplichting, aangezien de Aanbieder de beschikbaarheid van een staanplaats of accommodatie, of een andere datum niet kan garanderen; in dergelijke gevallen kan een toeslag worden gevraagd.

De camping behoudt zich het recht voor de staanplaats en/of accommodatie opnieuw te verhuren zonder tot enige terugbetaling of vergoeding gehouden te zijn.

De camping houdt een gereserveerde staanplaats en/of huuraccommodatie 24 uur vanaf de verwachte aankomstdatum vast. Na deze periode beschikt de camping hierover naar eigen goeddunken en wordt de aanbetaling niet terugbetaald.

In geval van vertraging dient de Klant de Dienstverlener hiervan op de hoogte te stellen.

Elk verzoek om de duur van het verblijf te verkorten zal door de Dienstverlener worden beschouwd als een gedeeltelijke annulering, waarvan de gevolgen worden geregeld in artikel 6.2.

In het geval van een wijziging in de data of het aantal personen, zal de Aanbieder zijn uiterste best doen om verzoeken tot wijziging van data te accepteren onder voorbehoud van beschikbaarheid, onverminderd eventuele extra kosten.

6.2. Annulering

De Serenity Option is optioneel en dekt de terugbetaling van de aan de camping betaalde bedragen in geval van annulering.

6.2.1 Zonder de optie “Sérénité

In geval van annulering zonder de optie “Sérénité” van de Reservering door de Klant na aanvaarding door de Aanbieder minder dan 30 dagen vóór de geplande datum van de gereserveerde Huuraccommodatie, om welke reden dan ook behalve overmacht, zullen de aanbetaling en het saldo betaald bij de Reservering, zoals gedefinieerd in artikel 4 – BETALINGSVOORWAARDEN van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, automatisch worden verworven door de Camping, bij wijze van schadevergoeding, en kunnen geen aanleiding geven tot welke terugbetaling dan ook.

6.3. Optie “Sérénité

De optie “Sérénité” is niet retroactief en kan alleen worden afgesloten op het moment van de reservering.

Op het moment van de reservering is het mogelijk om de optie Sérénité te onderschrijven om te profiteren van soepele voorwaarden voor het wijzigen en annuleren van uw verblijf. Alle wijzigingen of annuleringen moeten schriftelijk worden doorgegeven en per e-mail naar de camping worden gestuurd. De termijnen worden berekend vanaf de datum van ontvangst in alle gevallen van annulering. Dit aanbod vervangt niet de andere algemene verkoopvoorwaarden, die het slechts aanvult in geval van annulering of wijziging van het verblijf.

Als u zich heeft ingeschreven voor de optie “Sérénité”, hoeft u geen bewijs te overleggen.

Het tarief is als volgt

2,50 € per nacht per kale staanplaats,

5,00 € per nacht voor een huuraccommodatie

Als je verblijf wordt onderbroken of ingekort (verlate aankomst, vervroegd vertrek), heb je geen recht op terugbetaling.

Alles over onze optie Sérénité

6.3.1 Voorwaarden voor het wijzigen van het verblijf

Tot 14 dagen voor aankomst kan het verblijf kosteloos worden gewijzigd als het binnen de komende 12 maanden plaatsvindt.

Het verblijf kan worden verschoven naar nieuwe data.

Het eventuele prijsverschil op het moment van de wijziging tussen het oude verblijf en het nieuwe verblijf wordt in rekening gebracht aan de klant. Als het nieuwe verblijf goedkoper blijkt te zijn dan het oude, wordt het verschil niet terugbetaald.

Vanaf 13 dagen voor aankomst en voor elk verblijf dat al begonnen is, kan het verblijf niet meer gewijzigd worden.

6.3.2 Voorwaarden voor vergoeding van het verblijf

 • Tot 30 dagen voor aankomst kan het verblijf kosteloos worden geannuleerd en worden de betaalde bedragen volledig terugbetaald.
 • Vanaf 29 dagen tot 14 dagen voor aankomst kan het verblijf worden geannuleerd tegen een vaste annuleringsvergoeding van 70 euro.

Alleen de op het moment van het annuleringsverzoek betaalde bedragen worden terugbetaald, met aftrek van vaste annuleringskosten van €70.

Voor annuleringen die 13 dagen of meer voor aankomst worden gedaan en voor elk verblijf dat al is begonnen, worden geen terugbetalingen gedaan.

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

7.1. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Klanten die op een staanplaats of in een accommodatie verblijven, moeten een aansprakelijkheidsverzekering hebben. Een verzekeringsbewijs kan vóór aanvang van de service aan de klant worden gevraagd.

7.2. Dieren

Huisdieren worden geaccepteerd onder de verantwoordelijkheid van hun eigenaren, tegen betaling van een vergoeding die verkrijgbaar is bij de aanbieder en betaald moet worden op het moment van boeking. Ze moeten aangelijnd zijn, getatoeëerd en gevaccineerd. Vaccinatiegegevens moeten up-to-date worden gehouden.

Ze zijn toegestaan in de stacaravans, behalve in de Cottage Life (PRM).

7.3 Bezoekers

Bezoekers worden toegelaten onder de verantwoordelijkheid van hun gastheer, nadat ze hun aanwezigheid hebben gemeld bij de receptie en een bedrag van €4 per dag per bezoeker hebben betaald.

7.4. Reglement van orde

De huisregels hangen bij de ingang van het etablissement en bij de receptie. Klanten moeten deze regels lezen en naleven. Ze zijn beschikbaar op aanvraag.

ARTIKEL 8 – VERPLICHTINGEN VAN DE DIENSTVERLENER – GARANTIE

Bij de reservering wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de wensen van de Klant en de beschikbaarheid van de camping.

De Aanbieder garandeert de Klant, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en zonder extra betaling, tegen elk gebrek aan conformiteit of verborgen gebrek als gevolg van een ontwerp- of productiefout in de bestelde Diensten.

Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant de Dienstverlener schriftelijk op de hoogte brengen van het bestaan van de gebreken of het gebrek aan conformiteit binnen een termijn van maximaal 7 Dagen vanaf de levering van de Diensten.

De Dienstverlener zal de diensten die als gebrekkig worden beschouwd zo snel mogelijk terugbetalen of (waar mogelijk) herstellen, maar niet later dan 15 dagen na de ontdekking van het gebrek of de fout door de Dienstverlener. Terugbetaling zal plaatsvinden door creditering van de bankrekening van de Klant of per cheque die naar de Klant wordt gestuurd.

De garantie van de Dienstverlener is beperkt tot de terugbetaling van de Diensten die daadwerkelijk door de Klant zijn betaald. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld of in gebreke worden gesteld voor vertraging of niet-nakoming als gevolg van een geval van overmacht zoals gewoonlijk erkend door de Franse jurisprudentie.

De Diensten die worden geleverd via de website www.le-paradis.com van de Aanbieder voldoen aan de geldende regelgeving in Frankrijk.

ARTIKEL 9 – HERROEPINGSRECHT

Krachtens artikel L.221-28 van de Franse consumentenwet kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten voor de levering van accommodatiediensten, die op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode moeten worden geleverd.

ARTIKEL 10 – BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Dienstverlener, als opsteller van deze Overeenkomst, verwerkt persoonsgegevens voor de volgende wettelijke doeleinden:

 • Ofwel het gerechtvaardigd belang dat de Dienstverlener nastreeft wanneer hij de volgende doeleinden nastreeft:
 • Prospectie
 • Relaties met klanten en prospects beheren
 • Organiseren van, inschrijven voor en uitnodigen voor evenementen van de dienstverlener
 • Verwerken, uitvoeren, werven, produceren, beheren en opvolgen van aanvragen en dossiers van klanten
 • Opstellen van akten voor zijn klanten

of om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen wanneer zij de verwerking uitvoert met het oog op :

 • Voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme en bestrijding van corruptie
 • Facturering
 • Boekhouding

De Dienstverlener bewaart gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de geldende regelgeving.

In dit opzicht worden klantgegevens bewaard voor de duur van de contractuele relatie plus 3 jaar voor marketing- en prospectiedoeleinden, onverminderd bewaarverplichtingen of verjaringstermijnen.

In het kader van de preventie van witwassen en de financiering van terrorisme worden de gegevens bewaard tot 5 jaar na het einde van de relatie met de dienstverlener. Voor boekhoudkundige doeleinden worden de gegevens tot 10 jaar na het einde van het boekjaar bewaard.

Gegevens van potentiële klanten worden 3 jaar bewaard als zij niet hebben deelgenomen aan of zich hebben ingeschreven voor een evenement van de Dienstverlener.

De verwerkte gegevens zijn bestemd voor bevoegde personen binnen de Dienstverlener.

Onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Franse wet op gegevensbescherming en de Europese verordening op gegevensbescherming, hebben personen het recht op toegang, rectificatie, opvragen, beperking, overdraagbaarheid en verwijdering van gegevens die op hen betrekking hebben.

Betrokkenen hebben ook het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken, om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonlijke gegevens waarvan de rechtsgrondslag het legitieme belang van de Dienstverlener is, evenals het recht om

 • Per e-mail naar het volgende adres: contact@le-paradis.com
 • Of per post naar het volgende adres Sas Camping Le Paradis La Rebeyrolle 24290 ST LEON SUR VEZERE met een kopie van een ondertekend identiteitsbewijs.

Betrokkenen hebben het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL.

ARTIKEL 11 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud van de website www.le-paradis.fr is eigendom van de Service Provider en zijn partners en wordt beschermd door Franse en internationale wetten op intellectueel eigendom.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding of gebruik van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een inbreuk op het auteursrecht vormen.

Bovendien behoudt de Dienstverlener het eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten op de foto’s, presentaties, studies, tekeningen, modellen, prototypes, enz. die (zelfs op verzoek van de Klant) zijn gemaakt met het oog op de levering van de Diensten aan de Klant. Het is de Klant bijgevolg verboden om deze studies, tekeningen, modellen, prototypes, enz. te reproduceren of te exploiteren zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Dienstverlener, die kan worden onderworpen aan een financiële tegenprestatie.

Hetzelfde geldt voor namen, logo’s of, meer in het algemeen, elke grafische voorstelling of tekst die toebehoort aan of gebruikt en verspreid wordt door de Dienstverlener.

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT – TAAL

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende transacties worden beheerst door en zijn onderworpen aan het Franse recht.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in het Frans. Indien ze vertaald zijn in een of meerdere vreemde talen, zal enkel de Franse tekst als authentiek beschouwd worden in geval van een geschil.

ARTIKEL 13 – GESCHILLEN

Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit de koop- of verkooptransacties die zijn aangegaan op grond van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, met betrekking tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging, gevolgen of consequenties en die niet kunnen worden opgelost tussen de Dienstverlener en de Klant, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken volgens de voorwaarden van het gemene recht.

De Klant wordt hierbij geïnformeerd dat hij in geval van een geschil een beroep kan doen op een conventionele bemiddelingsprocedure of een andere alternatieve methode voor het oplossen van geschillen.

In het bijzonder kan hij/zij gratis een beroep doen op de volgende Consumentenbemiddelaar: CM2C

ARTIKEL 14 – PRECONTRACTUELE INFORMATIE – AANVAARDING DOOR DE KLANT

De Klant erkent dat hij, voordat hij zijn Bestelling plaatst, op leesbare en begrijpelijke wijze in het bezit is gesteld van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en van alle informatie en gegevens bedoeld in de artikelen L 111-1 tot L111-7 van het Franse Wetboek voor de Consument, naast de informatie die vereist is krachtens het decreet van 22 oktober 2008 betreffende voorafgaande informatie aan de consument over de kenmerken van huuraccommodaties in openluchthotels, en in het bijzonder :

 • De essentiële kenmerken van de Diensten, rekening houdend met het gebruikte communicatiemedium en de betrokken Diensten
 • De prijs van de Diensten en gerelateerde kosten
 • Informatie met betrekking tot de identiteit van de Dienstverlener, zijn post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en zijn activiteiten, indien dit niet duidelijk is uit de context.
 • Informatie met betrekking tot wettelijke en contractuele garanties en hoe deze kunnen worden uitgevoerd; de functionaliteiten van de digitale inhoud en, indien van toepassing, de interoperabiliteit ervan
 • De mogelijkheid om in geval van een geschil een beroep te doen op conventionele bemiddeling
 • Informatie over beëindiging en andere belangrijke contractuele voorwaarden.

Het feit dat een natuurlijke persoon (of rechtspersoon) een bestelling plaatst op de website www.le-paradis.fr impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, die uitdrukkelijk wordt erkend door de Klant, die in het bijzonder afstand doet van het recht om zich te beroepen op enig tegenstrijdig document dat niet afdwingbaar zou zijn tegenover de Dienstverlener.