Home » Mentions légales

Wettelijke vermeldingen

Overeenkomstig artikel 6 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de website www.le-paradis.fr geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie van en het toezicht op de website:

Locatiemanager

Eigenaar

CAMPING LE PARADIS
5667 Route de la Vallée – La Rebeyrolle
24290 SAINT-LEON-SUR-VEZERE
Tél. 33 (0) 553 507 264
Email: contact@le-paradis.com
SIRET : 38498638600017
SIREN : 384986386
Ingeschreven bij de R.C.S. van Périgueux 384 986 386.
SAS met een aandelenkapitaal van 914 694,10 €
Intracommunautaire btw : FR55384986386
Verantwoordelijk voor publicatie : Ellen et Gé Kusters

Website internet

GEEK TONIC
Vertegenwoordigd door M. Yohan Darmayan in haar hoedanigheid van Manager
Hoofdkantoor : 50 AV. DU LAC MARION 64200 BIARRITZ
Tél : 05 32 74 11 52
E-mail : support@geek-tonic.com
Website : www.geek-tonic.com
Website : 89746755100015
APE : 6201Z

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de website www.le-paradis.fr impliceert de volledige aanvaarding van de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en gebruikers van de website www.le-paradis.fr wordt daarom aangeraden deze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. www.le-paradis.fr kan echter beslissen om de site te onderbreken voor technisch onderhoud. In dat geval zal www.le-paradis.fr trachten om de gebruikers op voorhand te informeren over de data en uren van de interventie.

De website www.le-paradis.fr wordt regelmatig bijgewerkt door Camping le Paradis. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te lezen.

Beschrijving van geleverde diensten.

Het doel van de website www.le-paradis.fr is om informatie te verschaffen over alle activiteiten van het bedrijf.

Camping le Paradis spant zich in om de informatie op de website www.le-paradis.fr zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van de informatie, ongeacht of dit haar schuld is of die van derde partners die de informatie verstrekken.

Alle informatie op de website www.le-paradis.fr wordt alleen als richtlijn gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website www.le-paradis.fr niet volledig. Er kunnen wijzigingen zijn aangebracht sinds de informatie online is gezet.

Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die voortvloeit uit het gebruik van de site. Bovendien verbinden de gebruikers van de site zich ertoe om de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een up-to-date browser van de laatste generatie.

Intellectueel eigendom en namaak.

Camping le Paradis is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of heeft de gebruiksrechten van alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, pictogrammen, geluiden en software.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van : Camping le Paradis.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom.

Beperking van aansprakelijkheid.

Camping le Paradis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de site van Camping le Paradis, die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 genoemde specificaties, of van het optreden van een bug of incompatibiliteit.

Camping le Paradis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de website www.le-paradis.fr.

Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers. Camping le Paradis behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving elke inhoud te verwijderen die in deze zone wordt geplaatst en die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Camping le Paradis behoudt zich tevens het recht voor om de gebruiker civielrechtelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschappen, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).

Beheer van persoonlijke gegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij gebruik van de website www.le-paradis.fr kan de volgende informatie worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft verkregen tot de website www.le-paradis.fr, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt Camping le Paradis alleen persoonlijke informatie over de gebruiker ten behoeve van bepaalde diensten die door de website www.le-paradis.fr worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. De gebruikers van de website www.le-paradis.fr worden er vervolgens van op de hoogte gebracht of ze deze informatie al dan niet moeten verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 over gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen alle persoonlijke gegevens die hem betreffen, door een schriftelijke en ondertekende aanvraag te sturen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs waarop de handtekening van de drager van het document staat, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.le-paradis.fr wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen in geval van overname van Camping le Paradis en haar rechten, kunnen de voornoemde gegevens worden doorgegeven aan de eventuele koper, die op zijn beurt gehouden is aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site www.le-paradis.fr.

De site is niet geregistreerd bij de CNIL omdat er geen persoonlijke gegevens worden verzameld.

Databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Hyperlinks en cookies.

De website www.le-paradis.fr bevat een aantal hyperlinks naar andere sites die met toestemming van Camping le Paradis zijn opgezet. Camping le Paradis heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de sites die op deze manier worden bezocht te controleren en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Het surfen op de website www.le-paradis.fr kan ertoe leiden dat er cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert over het surfen van een computer op een site. De gegevens die op deze manier worden verkregen, zijn bedoeld om latere bezoeken aan de site te vergemakkelijken en worden ook gebruikt om bezoekersaantallen te meten.

Als de installatie van een cookie wordt geweigerd, kan het zijn dat bepaalde diensten niet toegankelijk zijn. Gebruikers kunnen hun computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tabblad Extra / Internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met Ok.

In Netscape: tabblad Bewerken/Voorkeuren. Klik op Geavanceerd en kies Cookies deactiveren. Bevestig met Ok.

Tegen koud bellen

In overeenstemming met de bepalingen van de consumentencode (artikel L. 223-2 van de consumentencode), wanneer een professional telefonische gegevens van een consument verzamelt, informeert hij de consument over zijn recht om zich in te schrijven op de “Bloctel”-lijst van verzet tegen telefonische colportage, waarop u zich hier kunt inschrijven: https://www.bloctel.gouv.fr

Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.le-paradis.fr is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken van Parijs zijn exclusief bevoegd.

De belangrijkste wetten.

Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, gewijzigd bij Wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 inzake gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake vertrouwen in de digitale economie.

Lexicon.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met de bovengenoemde site en deze gebruikt.

Persoonsgegevens: “gegevens die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie ze betrekking hebben” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).